1. Naudojamos sąvokos

 • 1.1 Sistema – transporto paslaugų pirkimų svetainė LContract.lt;
 • 1.2 Profilis - organizacijos, juridinio asmens prieiga darbui su LContract.lt;
 • 1.3 Paskyra – naudotojo, organizacijos, juridinio asmens, darbuotojo/atstovo prieiga darbui su LContract.lt;
 • 1.4 Užsakovas – organizacija, juridinis asmuo turintis LContract.lt sistemos profilį ir galintis sistemoje formuoti ir skelbti transporto paslaugų konkursus, bendrauti su konkurso dalyviais, pasirinkti geriausią pasiūlymą ir naudotis kitomis užsakovo funkcijomis;
 • 1.5 Vežėjas – Organizacija, juridinis asmuo, turintis LContract.lt sistemos profilį ir galintis gauti paskelbtų konkursų informaciją, pateikti savo pasiūlymus paskelbtiems konkursams, bendrauti su užsakovais ir naudotis kitomis tiekėjo funkcijomis;
 • 1.6 Konkursas - viešas transporto paslaugų pirkimas LContract.lt sistemoje;
 • 1.7 Sistemos naudotojas - sistemoje užsiregistravę, ir jos funkcijomis besinaudojantys užsakovai ir vežėjai;
 • 1.8 Uždaras konkursas – konkursas, kurio dalyviai nemato kitų dalyvių siūlomų kainų;
 • 1.9 Atviras konkursas – konkursas, kurio dalyviai mato kitų dalyvių siūlomas kainas;
 • 1.10 Vienkartinė paslauga – vienkartinis krovinio pervežimas nuo taško A iki taško B;
 • 1.11 Ilgalaikė paslauga – reguliarus, pasikartojantis krovinių pervežimas nuo taško A iki taško B.

  2. Bendrosios sąlygos

 • 2.1 LContract.lt yra virtuali erdvė - sistema, kurioje užsakovai turi galimybę skelbti reikalingų transporto paslaugų pirkimo konkursus, o vežėjai siūlyti savo kainą už transporto paslaugas;
 • 2.2 Laikoma, kad pirkimo - pardavimo sandorį užsakovas su tiekėju sudaro savarankiškai nedalyvaujant bei netarpininkaujant LContract.lt. Užsakovas ir tiekėjas patys yra atsakingi už tokio sudaryto sandorio vykdymą;
 • 2.3 LContract.lt nėra atsakinga už transporto paslaugų, kokybę, kiekį ir/ar komplektiškumą;
 • 2.4 LContract.lt nėra atsakinga už informacijos, kurią sistemos naudotojai pateikia Svetainėje, teisingumą, išsamumą ir/ar atitikimą teisės aktų reikalavimams;
 • 2.5 LContract.lt nėra atsakinga už netinkamą ir/ar neteisėtą sistemos naudotojų elgesį;
 • 2.6 LContract.lt jokiu būdu nedalyvaus pirkimo-pardavimo ar kitokiuose iš kainų siūlymo Sistemoje kylančiuose sandoriuose tarp sistemos dalyvių (nei kaip tarpininkas, įgaliotas asmuo, atstovas ar kaip kitaip). LContract.lt nebus užsakovo agentu, atstovu, tarpininku ir kt;
 • 2.7 Autorių teisės į Svetainę ir visas jos turinys priklauso LContract.lt. LContract.lt teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis;
 • 2.8 Naudodamasis Sistema ar Paslaugomis ir/ar teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas bet kokią informaciją ar duomenis į Sistemą, sistemos naudotojas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje perduoda LContract.lt šias išimtines teises į tokią informaciją ir/ar duomenis.

  3. Sistemos naudotojo teisės ir pareigos

 • 3.1 Sistemos naudotojas įsipareigoja:
  • 3.1.1. registruodamasis Svetainėje pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie įmonę ir kontaktinius asmenis;
  • 3.1.2. nenaudoti Sistemos ir/ar Paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti ar sukčiavimui;
  • 3.1.3. naudodamasis Sistema pateikti objektyvią, teisingą, visapusišką ir išsamią informaciją apie siūlomas parduoti prekes ir/ar paslaugas (t.y. informacija turi tinkamai apibūdinti siūlomas prekes ir/ar paslaugas);
  • 3.1.4. užtikrinti, kad siūlomų transporto paslaugų kaina ir kita informacija apie juos yra ekonomiškai pagrįsta;
  • 3.1.5. užtikrinti, kad naudojantis Sistema naudotojo pateikiama informacija ir duomenys, įskaitant, elektroninius duomenis, t.y. failus, kompiuterių programas, el. pašto laiškus ir kt. (toliau –naudotojo informacija):
   • 3.1.5.1. nėra klaidinanti ar neteisinga;
   • 3.1.5.2. nesiūlo teikti transporto paslaugų užklausų ir priimti užsakymus pervežti prekes/daiktus, kurių apyvarta yra uždrausta ar apribota;
   • 3.1.5.3. nepažeidžia trečiųjų asmenų turtinių ar asmeninių teisių (įskaitant teises į intelektinę nuosavybę);
   • 3.1.5.4. nepažeidžia teisės aktų reikalavimų (įskaitant vartotojų teisių apsaugą ar konkurenciją reglamentuojančius teisės aktus bei importo bei eksporto taisykles);
   • 3.1.5.5. neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei;
   • 3.1.5.6. neturi savyje virusų ar kitokių kompiuterių programų ar failų, kurie gali sutrikdyti normalų Svetainės ir/ar Paslaugų veikimą;
   • 3.1.5.7. nekelia užklausų, kurios yra pateiktos kitose interneto svetainėse, teikiančios analogiškas ar panašias paslaugas kaip ir Svetainė.
  • 3.1.6. dirbtinai nemažinti aukcione siūlomų transporto paslaugų kainos pats siūlydamas kainą už jas ir dirbtinai nekelti aukcione užsakomų transporto paslaugų kainos; naudotojas taip pat įsipareigoja neatlikti šių veiksmų per trečiuosius asmenis;
  • 3.1.7. nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti Svetainės vartotojų duomenų ar duomenų apie bet kokius Svetainės vartotojų veiksmus, įskaitant sandorius, jų skaičių, pobūdį, kainas ir t.t;
  • 3.1.8. nereikšti reikalavimų LContract.lt išskyrus reikalavimus, kylančius tiesiogiai iš šių Taisyklių;
  • 3.1.9. saugoti prisijungimo vardą ir slaptažodį tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Klientas įgaliojo atstovauti Klientą naudojantis Paslaugomis;
  • 3.1.10. nedelsdamas el. paštu pranešti LContract.lt apie bet kokius naudotojo pateiktos informacijos (ypač pateiktos registruojantis Svetainėje) ir/ar duomenų pasikeitimus;
  • 3.1.11. nedelsdamas el. paštu pranešti LContract.lt, jei naudotojo vartotojo vardas ir/ar slaptažodis, kurie reikalingi naudotis Svetaine, buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims;
  • 3.1.12. neperleisti tretiesiems asmenims transporto paslaugų užsakymų;
  • 3.1.13. nekeisti aukciono aprašymo ir/ar turinio, jei bent vienas asmuo pasiūlė kainą už transportavimo paslaugas. Tokie pakeitimai leidžiami tik tais atvejais, jei aukcionas dar nebuvo paskelbtas arba nei vienas asmuo dar nėra pasiūlęs savo kainos. Papildomos Paslaugos gali būti užsakomos bet kada.
 • 3.2 Naudodamasis sistema sistemos naudotojas patvirtina, kad jis/ji:
  • 3.2.1. yra veiksnus fizinis ar juridinis asmuo, turintis visus įgaliojimus ir teises vykdyti sandorius siūlomus Sistemoje;
  • 3.2.2. supranta, kad pirkimo-pardavimo sandorius sistemos naudotojai sudaro savarankiškai ir nedalyvaujant bei netarpininkaujant LContract.lt ir yra patys atsakingi už tokio sudaryto sandorio vykdymą;

  4. LContract.lt teisės ir pareigos

 • 4.1. LContract.lt turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti sistemos naudotojo teisę ar galimybę naudotis Svetaine, įskaitant bet kokios informacijos, kurią naudotojas pateikė į Svetainę pakeitimus, užsakovo inicijuoto konkurso uždarymus, naudotojo paskyros panaikinimą ir uždraudimą naudotojui iš naujo užsiregistruoti Svetainėje, jei naudotojas:
  • 4.1.1. pažeidžia šias Taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse;
  • 4.1.2. pateikė neteisingą, nepilną ir/ar klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis Svetaine;
  • 4.1.3. tyčia ir sąmoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją Svetainėje, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip netinkamai elgiasi.
 • 4.2. LContract.lt turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti naudotojo veiksmus Svetainėje, įskaitant siūlomas kainas. Naudodama teisėtas priemones LContract.lt turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus;
 • 4.3. LContract.lt turi teisę bet kada savo nuožiūra pašalinti iš Svetainės naudotojo užsakomas transporto paslaugas ar bet kokią kitą naudotojo informaciją, taip pat jo siūlomas kainas už prekes ir/ar paslaugas, jei, LContract.lt nuomone, įdėta prekė ar aukcionas kartojasi arba naudotojas pažeidžia šias Taisykles, taikomus teisės aktus arba yra priešingi gerai moralei;
 • 4.4. LContract.lt turi teisę naudotojui, prisiregistravusiam Svetainėje, siųsti pranešimus susijusius su jo veikla LContract.lt (pranešimai apie pateiktus pasiūlymus, naujai įkeltas krovinių pervežimo užklausas, besibaigiantį pasiūlymų pateikimo terminą ir pan.).

  5. Asmens duomenys

 • 5.1. LContract.lt turi teisę tvarkyti ir valdyti, registracijos metu ar vėliau, naudojantis Svetaine, naudotojo pateiktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaujantis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais;
 • 5.2. Naudotojas suteikia teisę LContract.lt valdyti ir tvarkyti Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse. Naudotojas turi teisę atšaukti savo leidimą LContract.lt valdyti ir tvarkyti Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti paskyrą. Sutikimas valdyti ir tvarkyti naudotojo Asmens duomenis negalioja atgal į praeitį;
 • 5.3. LContract.lt rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu būdu ir pateiks tokių Asmens duomenų išrašus kitomis formomis esant poreikiui;
 • 5.4. LContract.lt naudos Asmens duomenis Paslaugų teikimui, vystymui ir personalizavimui;
 • 5.5. LContract.lt neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus nurodytus Taisyklėse arba teisės aktų nustatytais atvejais.

  6. Taisyklių keitimas

 • 6.1. Kadangi Paslaugos ir Svetainė nuolat tobulėja ir vystosi siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi, LContract.lt turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles;
 • 6.2. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Svetainėje;
 • 6.3. Naudodamasis Paslaugomis ar Svetaine po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, naudotojas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.

  7. Slapukų politika

 • 7.1. Savo Interneto tinklalapyje naudojame slapukus. Slapukai – tai laikmenos, saugančios informaciją jūsų kompiuterio standžiajame diske arba naršyklėje ir leidžiančios mums nustatyti, kad esate anksčiau lankęsi Mūsų Interneto tinklalapyje. Naudojame slapukus, siekdami užtikrinti jums kuo patogesnę Mūsų Interneto tinklalapio peržiūrą. Šioje Slapukų politikoje pateikta smulki informacija apie slapukus, kuriuos naudojame savo Interneto tinklalapyje.
  • 7.1.1. Bet kuriuo metu naršyklėje galite atjungti slapukus ir pašalinti kompiuteryje išsaugotus slapukus. Norėdami tai padaryti naršykle „Microsoft Internet Explorer“, atidarykite Tools / Internet Options ir pakeiskite privatumo nuostatas arba norėdami pašalinti slapukus paspauskite Delete Cookies. Tačiau tokiu atveju neturėsite galimybės naudotis visomis Interneto tinklalapio funkcijomis. Norėdami sužinoti, kaip tai padaryti kitose naršyklėse, atidarykite įrankių juostoje skyrelį Help arba apsilankykite tinklalapyje www.allaboutcookies.org. Kad galėtumėte naudotis Interneto tinklalapio jums asmeniškai pritaikytu funkcionalumu, jūsų kompiuteris, planšetinis kompiuteris ar išmanusis telefonas turi leisti naudoti slapukus, nes mes galime užtikrinti konkrečias asmeniškai pritaikytas Interneto tinklalapio galimybes tik pasitelkdami slapukus.
 • 7.2. Papildoma informacija apie slapukus
  • 7.2.1 Mūsų Interneto tinklalapis naudoja slapukus šiais tikslais:
   • kad įsimintų jūsų pasirinktą kalbos ir šalies informaciją Interneto tinklalapyje;
   • kad atskirtų Interneto tinklalapio vartotojus;
   • kad užtikrintų šių vartotojų apsaugą;
   • kad užtikrintų Interneto tinklalapio pagrindinių funkcijų veikimą;
   • kad įsimintų jūsų ankstesnį apsilankymą Interneto tinklalapyje;
   • kad atskirtų vartotojus, kuriems jau buvo rodomas arba nebuvo rodomos konkrečios paslaugų akcijos;
   • reklaminis langelis, loterija, apklausa ir pan.;
   • siekiant kontroliuoti Interneto tinklalapio užklausų skaičių;
   • kad išsaugotų jūsų nuostatas, kurios bus naudojamos „Google Maps“;
   • siekiant užtikrinti, kad Interneto tinklalapyje būtų rodomi žemėlapiai, teikiami „Google Maps“;
   • siekiant skaičiuoti vartotojus, kurie naudojasi žemėlapiais, pateiktais „Google Maps“;
   • siekiant užtikrinti „Facebook“ įrankių veikimą Interneto tinklalapyje;
   • siekiant užtikrinti atitinkamos kokybės „YouTube“ vaizdo įrašų naudojimą Interneto tinklalapyje;
   • kad stebėtų klientų įpročius, pavyzdžiui, tinklalapius, kuriuose jie apsilanko prieš patekdami į Interneto tinklalapį.
  • 7.2.2. Mes nenaudojame slapukų ar kitokių sekimo technologijų informacijai iš jūsų kompiuterio rinkti arba saugoti jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje, kuriuo naudodamiesi lankotės Interneto tinklalapyje, arba jūsų veiksmams internete sekti, kai nesate Mūsų Interneto tinklalapyje.
  • 7.2.3. Mūsų Interneto tinklalapis taip pat naudoja kai kuriuos trečiųjų šalių įrankius, pavyzdžiui: „Google Analytics“, „YouTube“, „Google Maps“, „Facebook“, ir šios trečiosios šalys taip pat gali naudoti slapukus per Mūsų Interneto tinklalapį.
  • 7.2.4. Visas Mūsų Interneto tinklalapyje naudojamų slapukų sąrašas. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad:
   • kai kuriuos slapukus nustato Mūsų Interneto tinklalapis (pirmosios šalies slapukai), o kai kuriuos – kiti interneto tinklalapiai, pavyzdžiui, „Google“ ir „Facebook“ (trečiųjų šalių slapukai);
   • kai kurie slapukai ištrinami iš jūsų kompiuterio uždarius naršyklę. Jie vadinami ryšio seanso slapukais. Kiti jūsų kompiuteryje lieka ilgiau, kol baigiasi jų veikimo laikas. Jie vadinami pastoviaisiais slapukais ir juos galima naudoti informacijai tarp naršymo internete sesijų saugoti, pavyzdžiui, apie pasirinktas interneto tinklalapio nuostatas.

  8. Baigiamosios nuostatos

 • 8.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 • 8.2. Visi tarp Administratoriaus ir Naudotojo kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal LContract.lt buveinės vietą.
 • 8.3. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Klientas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios tol kol naudotojas naudosis sistema. Naudotojai turi teisę atsisakyti šių Taisyklių per 14 dienų skaičiuojant nuo tos dienos, kai Naudotojas sutiko su jomis.

  9. Mokesčiai, apmokėjimo sąlygos

 • 9.1 Vežėjams ir paslaugų tiekėjams naudojimasis sistemas yra nemokamas.